Thư cảm ơn của Đại Biện Hoa Kỳ tại Việt Nam
Ngài Desaix Anderson