25

Hai người đàn bà đi bộ (Sơn dầu trên vải Khổ 58×73 cm)