22

Làng cũ Ninh Hiệp (Sơn dầu trên vải: 95x125cm)