19

Một ngày đi xa (Sơn dầu trên vải: 80×100 cm) Đã bán